Moderni ja tehokas metsätietojärjestelmä työpöytä- ja mobiilikäyttöön

Suorituskyvyltään loistava ForestKIT soveltuu erinomaisesti monitavoitteiseen metsäsuunnitteluun ja eri kokoisten metsäomaisuuksien hoitoon. Yksi järjestelmä mahdollistaa tehokkaan työskentelyn ja tuo kustannushyötyjä. Sekä työpöytä- että mobiilikäyttöön.

Ajankohtaista

Tehokasta metsävaratiedon päivitystä ForestKITissä – täysin uudistettu kuviolomake

Uudella kuviolomakkeella on jatkossa nähtävissä entistä paremmin kaikki kuviotiedot kerralla sekä työpöytä- että maastokäytössä.
Tero Pitkämäki ja Antti Ruuskanen

Metsänhoitoa keihäsmestareiden malliin

Pitkämäki & Ruuskanen Forest Oy käyttää hakkuu- ja metsänhoitotöiden suunnitteluun Tapion ForestKIT-metsätietojärjestelmää.

ForestKITin tila-arviolaskentaan parannuksia – Tapion summa-arvotaulukot päivittyvät turvemaiden osalta

ForestKIT-metsätietojärjestelmässä käytetään Tapion uusimpia ja ajantasaisia summa-arvotaulukoita metsäkiinteistöjen arvonmäärityksessä. Taulukoita päivitetään vuosittain tuoreilla hinta- ja kustannustiedoilla. Uusien summa-arvotaulukoiden myötä arvonmääritys summa-arvomenetelmällä on entistä

Palveluhallintaa suunnittelusta toteutukseen

Yrittäjänä voit tarjota asiakkaillesi koko palveluskaalan metsäsuunnittelusta puukaupan kilpailutukseen. Tee puustoarvio, ylläpidä metsätieto ajantasaisena ja suunnittele asiakkaillesi metsänhoito- ja hakkuutyöt. Kokonaisuudesta muodostuu metsäsuunnitelma, jonka pohjana ovat metsänomistajan tavoitteet.

Metsäpalveluyrittäjä

Yrittäjänä voit tarjota asiakkaillesi koko palveluskaalan metsäsuunnittelusta puukaupan kilpailutukseen. Tee puustoarvio, ylläpidä metsätieto ajantasaisena ja suunnittele asiakkaillesi metsänhoito- ja hakkuutyöt. Kokonaisuudesta muodostuu metsäsuunnitelma, jonka pohjana ovat metsänomistajan tavoitteet.

Kunnat ja kaupungit

ForestKIT tarjoaa työkalut kuntametsien strategiatason ohjelman käytännön suunnitteluun ja toteuttamiseen. Monitavoitteisessa metsänhoidossa voi olla useita erilaisia reunaehtoa, joiden yhteensovittaminen saattaa tuottaa päänvaivaa.

Oppilaitokset

Kouluissa ja oppilaitoksissa kasvavat tulevat osaajat. Siksi niissä tarvitaan myös moderni ja monipuolinen ammattitason metsätietojärjestelmä.

Tila-arviot ja kiinteistövälitys

Metsätilan arvonmääritystä tarvitaan muun muassa omistusoikeuden muutostilanteissa ja niitä suunniteltaessa. ForestKIT tila-arvio hyödyntää summa-arvomenetelmää ja se sisältää Tapion uusimmat summa-arvomenetelmän aputaulukot vuodelta 2021.

Järjestelmän ominaisuudet, edut ja hyödyt

Kerran syötetyt asiakastiedot tulevat automaattisesti asiakasraporteille.

Asiakastietojen hallinta

Ylläpidä asiakasrekisteriä: tallenna metsänomistajien yhteystiedot ja vapaamuotoista tietoa asiakkaista.

Kiinteistön linkitys suoraan asiakkaaseen ja sertifiointiin on helppoa.

Kiinteistöjen hallinta

Suunnittele metsävaratietojen perusteella työmaita, eli puunmyyntikohteita/leimikoita ja metsänhoitotyömaakohteita. Voit tulostaa työmaista kartat ja tarpeelliset asiakirjat, kuten leimausselosteen. Sähköisen metsänkäyttöilmoituksen lähettäminen Suomen metsäkeskukseen onnistuu suoraan järjestelmästä. Kiinteistötiedon tuominen tarkasteltavaksi ja muokattavaksi onnistuu joko XML-muotoisena sanomana toisesta järjestelmästä tai suoraan kiinteistötunnuksella Metsäkeskuksen ylläpitämästä avoimesta metsätiedosta.

Kuviomuotoisen metsävaratiedon tarkastelu ja muokkaus ovat aina käden ulottuvillasi.

Metsävaratiedon hallinta

Hallitse ja muokkaa kuviomuotoista metsävaratietoa: tallenna kuvioille metsikön perustietoja, puustotietoja, toimenpide-ehdotuksia, monimuotoisuustietoja ja erityispiirretietoja.

Löydät etsimäsi tiedot nopeammin.

Etsi ja suodata

Etsi ja suodata metsävaratietoa esimerkiksi omistaja-, puusto- tai hakkuutietojen perusteella. Voit asettaa samanaikaisesti useita hakuehtoja.

Metsäsimulaattori

Metsävaratieto pysyy ajan tasalla kasvumalleihin perustuvan metsäsimulaattorin avulla: simulaattori kasvattaa puustoa inventointihetkestä nykyhetkeen ja ennustaa hakkuukertymiä, metsätalouden tuloja ja menoja, sekä laskee metsätalouden hiilitaseita.

Uudet puuston kasvumallit mahdollistavat oikea-aikaiset toimenpiteet ja tarkemmat arviot.

Puuston kasvumallit

Uudet MOTTI-kasvumallit vastaavat paremmin valtakunnan metsien inventoinneissa mitattuja kasvulukuja. Varttuneiden metsien vuosittaiset kuutiokasvut jatkuvat suurempina selvästi aiempaa pidempään. Mallit huomioivat myös sekapuustoisuuden.

Visuaalinen paikkatieto antaa tilannekuvan yhdellä silmäyksellä.

Paikkatieto

Tarkastele aina ajan tasalla olevia vektori- ja rasterimuotoisia paikkatietoaineistoja, kuten maastotietokannasta jalostettuja kartta-aineistoja ja ilmakuvia. Uusi puuston korkeusmalli -taustakartta on määritetty uusilla parametreilla, joiden ansiosta pituuden lisäksi puuston tilajärjestys voidaan havainnollistaa hyvin. Voit tulkita pituusmallista myös metsän harvennustarvetta. • Saatavilla on myös Suomen metsäkeskuksen ylläpitämän avoimeen metsävaratietoon perustuvia taustakarttoja. Paikkatietotoimintojen avulla voit muokata metsikkökuvioaineistoja sekä muita piste-, viiva- ja aluemaisia karttakohteita.

Ajantasaiset tiedot metsän arvon- ja vahingonkorvausten määrittämiseen.

Summa-arvo

Vuonna 2021 uudistetut summa-arvotaulukoiden laskenta perustuu alueittain, puulajeittain ja kasvupaikoittain laskettuihin metsiköiden mallikehityssarjoihin. Kehityssarjat on laadittu metsänhoidonsuositusten mukaisen metsien käsittelyn pohjalta.

Selkeät koosteet hakkuu- ja hoitotöiden toteutukseen ja kilpailutukseen.

Työmaiden suunnittelu

Suunnittele työmaat metsävaratietojen perusteella. Työmaat voivat olla puunmyyntikohteita eli leimikoita tai metsänhoitokohteita.

Standardinmukaisuus varmistaa tiedon tehokkaan hyödyntämisen.

Tiedostonsiirto

Tiedon tuonti ja vienti: metsätietostandardin mukainen xml-tiedonsiirtomuoto mahdollistaa tiedonsiirron metsäalan toimijoiden välillä. Metsävara-aineiston tallentaminen onnistuu rajapinnan kautta myös Suomen metsäkeskuksen ylläpitämästä avoimesta metsävaratiedosta.

Visualisointi auttaa hahmottamaan sinulle tärkeät asiat.

Teemakartat

Tulosta ennalta määriteltyjä teemakarttoja halutusta metsikkökuviojoukosta. Teemakartat auttavat mm. metsikkökuvioiden ominaisuuksien, suunniteltujen hakkuiden ja metsänhoitotöiden sekä monimuotoisuus- ja erityispiirretietojen tarkastelussa.

Toimita selkeät raportit nopeasti – asiakkaasi kiittää.

Raportit

Luo selkeät ja monipuoliset raportit asiakkaillesi nopeasti haluamillasi tiedoilla. Raportit nostavat avaintiedot selkeästi esille infolaatikoissa. Graafit kuvaavat metsän kehitystä. Taulukot antavat yksityiskohtaiset tiedot.

Saat nopean yleiskuvan yhdellä silmäyksellä.

Kartat

Käytössäsi on useita taustakarttoja. Viiveetön lentokorkeuden muutos yhdistettynä eri taustakarttoihin antaa nopean yleiskuvan – tai voit yhtä helposti syventyä yksityiskohtiin.

Kuviorajojen muokkaus on helppoa ja nopeaa.

Karttaeditori

Lisää, poista ja muokkaa kuvioiden geometrioita helposti. Tekoäly auttaa sinua mm. kuviorajojen täsmäytyksessä kiinteistörajoihin. Voit huoletta piirtää isolla kädellä.

Asiantuntijamme ovat tukenasi.

Käytöntuki

Et ole yksin! Asiantuntijoiltamme saat nopeasti ja vaivattomasti apua kysymyksiisi. ForestKIT-käytöntukea on kiitetty laajasti palvelualttiudesta ja nopeudesta.

Käyttö on helppoa kuin heinänteko!

Käyttöohjeet

Käytössäsi on selkeät ohjeet aloittamiseen ja edistyneempien toimintojen tehokkaaseen käyttöön. Voit opetella käyttöä helposti myös ohjevideoista.

Hyödynnä alan paras asiantuntemus!

Osaaminen

Tapio Oy + Simosol Oy = Digitapio Oy. Metsäasiantuntijuus ja laskentaosaaminen samassa paketissa. Tunnustettu käytännön osaamisemme mahdollistaa asiakkaidemme toiveiden aidon huomioimisen. Yhdessä sinun kanssasi olemme enemmän!

Toimenpidevaihtoehdot vastaavat metsänomistajan tavoitteita.

Vaihtoehtoiset käsittelyvaihtoehdot

Simuloidut vaihtoehdot huomioivat metsätalouden taloudellisen kannattavuuden, hiilitaseen ja luontoarvot. Vaihtoehtojen laskenta perustuu hyvän metsänhoidon suositusten laajaan toimenpidekirjoon.

Automatisoidun tiedonsiirron ansiosta lomakkeiden täyttäminen on historiaa.

Sähköiset metsänkäyttöilmoitukset

Metsänkäyttöilmoituksen tieto menee automaattisesti suoraan Metsäkeskukselle. Ei enää tarvetta erillisille lomakkeille.

Sujuva käyttö myös ruotsiksi ja englanniksi.

Kielituki

Järjestelmän käyttö onnistuu niin suomeksi, ruotsiksi kuin englanniksikin valintasi mukaan.

Nappaa hiilestä kiinni metsänomistajan päätöksenteon tueksi.

Hiilivarasto ja -nielu

Saat tärkeää tietoa päätöksenteon tueksi, miten metsä toimii hiilivarastona ja -nieluna.

Luontoarvojen toteutuminen kuvattuna numeerisena indeksinä

Luontoarvot

Luontoarvoja kuvaava luontoarvoindeksi toimii päätöksenteon tukena ja vertailtavana mittarina.

Sinun tarvitsee opetella vain yksi järjestelmä –  ei lisäkuluja erillisestä maastosovelluksesta.

Maastokäyttö

Sama tuttu järjestelmä ja käyttöliittymä toimistolla ja maastossa niin tietokoneella kuin mobiililaitteessa. Hyödynnä monipuolisia ominaisuuksia karttatyökaluista raportteihin missä vain.

Laskentatehoa ja -tarkkuutta, johon voit luottaa.

Suunnitelaskenta

Käytössäsi on aina Suomen parhaat laskentatyökalut uusimmilla kasvumalleilla.

Sama helppo käyttöliittymä toimistolla ja taskussa.

Käyttöliittymä

Markkinoiden modernein ja monipuolisin ammattitason metsätietojärjestelmä.

Erota puu metsästä yksityiskohtien avulla.

Pisteet ja viivat

Yksityiskohdat eivät huku metsään. Merkitse ne helposti pisteinä ja viivoina.

Viheralueiden luokitus on käyttötarkoituksen mukaista.

Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS 2020

Omistajana voit luokitella viheralueet käytön ja kunnossapidon laatua määrittäviin luokkiin. Viheralueen luokitus onnistuu myös kohdekohtaisesti.

Metsänomistajan tavoitteet saavutettaviksi.

Metsäsuunnittelu

Metsänomistajan tavoitteet ovat metsäsuunnittelun perusta. Suunnittelu yhdistää menetelmät ja oikea-aikaisuuden, joilla saavutat tavoitteet. Konkreettinen metsäsuunnitelma, joka toimii ohjenuorana metsänomistajan omaisuudenhoidossa.

Slide

Maastokäytössä tarvittavat ydintoiminnot toimivat mainiosti, ja oleellisimpien metsävaratietojen kirjaaminen onnistuu sujuvasti.”

Janne Aikio, Metsäpalvelu Aikio

Slide

Raporttien selkeys ja kattavuus on aiempaan verrattuna todella suuri parannus. Haluttujen raporttien ja raporttikokonaisuuksien, sekä niihin liittyvien kuvio- ja teemakarttojen tulostaminen järjestelmästä on niin ikään todella helppoa ja nopeaa.”

Janne Aikio, Metsäpalvelu Aikio

previous arrow
next arrow

Asiakaspalvelu ja käytöntuki

Soita meille

+358 50 434 9540

Lähetä sähköpostia

forestkitsupport@tapio.fi

Digitapio Oy

Maistraatinportti 4A, 00240 Helsinki

Jätä yhteystietosi ja pyydä lisätietoja

Asiakkaitamme