Tukea monitavoitteiseen metsänhoitoon

Etapion monitavoitteinen päätöstuki ottaa ainutlaatuisella tavalla huomioon metsätalouden taloudellisen kannattavuuden, hiilitaseen ja luontoarvot. Kullekin kuviolle valitaan parhaat toimenpidevaihtoehdot metsänomistajan tavoitteiden pohjalta. Vaihtoehtojen laskenta perustuu Hyvän metsänhoidon suositusten laajaan toimenpidekirjoon, tehokkaaseen simulointiohjelmistoon, tiedon rikastamiseen ja monitavoiteoptimointiin.

Monitavoitteinen optimointi mahdollistaa sen, että taloutta painottava metsienkäsittely suunnataan niihin metsiin, joissa taloudellinen hyöty on suurin. Vastaavasti luontoarvojen säilymistä huolehditaan erityisesti niillä kuvioilla, joilla on suurimmat luontoarvot. Hiilitasetta painottavassa metsienkäsittelyssä hakkuut suunnitellaan siten, että metsien hiilivarasto kasvaa ja hakattavista puista voidaan valmistaa mahdollisimman pitkäikäisiä puutuotteita. Etapio mahdollistaa myös metsäsuunnittelijan asiantuntemukseen perustuvien toimenpide-ehdotuksien näyttämisen palvelussa, mikäli metsänomistajalle on laadittu metsäsuunnitelma.


Taloudellinen kannattavuus

Taloudellisen kannattavuuden lähtökohtana on hakea metsätilalta sellaiset hakkuukohteet, joissa on järkevää tehdä puukauppa mahdollisimman pian. Yleensä tämä tarkoittaa sitä, että metsien kasvu on hidastumassa ja kohteella kasvaa runsas puusto, joka kannattaa harventaa tai uudistaa.


Hiilitase

Metsien hiilitasetta painottavassa metsienkäsittelyssä painotetaan sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat edullisia metsien hiilitaseen kannalta. Metsät pyritään pitämään runsaspuustoisina samalla kun hakkuut suunnitellaan niin, että hakattavista puista voidaan valmistaa sellaisia tuotteita, joissa hiili säilyy pitkään.


Luontoarvot

Luontoarvoja painottavassa metsienkäsittelyssä painotetaan talousmetsien luonnonhoitoa. Toimenpide -ehdotuksissa kiinnitetään erityistä huomiota metsien luontoarvojen säilymiseen. Hakkuutapoina suositaan jatkuvan kasvatuksen menetelmiä ja pyritään lisäämään metsien puulajikirjoa ja monipuolistamaan metsärakennetta erityisesti rehevissä metsissä ja vesistöjen lähellä.