Kysymykset & vastaukset

Kysymykset ja vastaukset ovat suunniteltu Etapion yleistä kiteyttämistä varten. Jos et löydä vastauksia kysymyksiisi täältä, käänny meidän puoleemme. Vastaamme sinulle mielellämme!

A: Etapio on ensimmäinen metsänomistajalle suunnattu päätöksentekoa ja monitavoitteista metsänhoitoa tukeva sovellus, joka ottaa huomioon metsänomistajan taloudelliset, hiilen sidontaan ja luontoarvoihin liittyvät tavoitteet. Etapio ottaa huomioon metsänomistajan eri tavoitteet, kuten metsätalouden kannattavuuden, hiilitaseen ja luontoarvot, ja koostaa metsäsuunnitelman valittujen painotusten mukaan. Sovelluksen avulla voi myös helposti ja aivan uudella tavalla olla yhteydessä metsäammattilaiseen, esimerkiksi koskien puukauppaa tai metsänhoitotöitä. Halusimme löytää keinon vertailla eri vaihtoehtoja ja löytää nopeasti tietoon perustuvia malleja erilaisille tavoitteille. Koemme metsänomistamisen kysymysten yksinkertaistamisen ja suoritteiden hankkimisen helpottamisen palvelevan suomalaisen metsäomaisuuden hyvää hoitoa, kehittymistä ja Suomen säilymistä kestävän metsänkasvatuksen kärkimaana.

A: Etapio-sovelluksen loppukäyttäjiä ovat metsänomistajat. Asiakkaitamme ovat myös metsänomistajia palvelevat ja neuvovat metsäorganisaatiot, kuten myös metsäyritykset. Etapio on mahdollista ottaa osaksi eri organisaatioiden järjestelmäkokonaisuuksia. Uskomme, että tämä mahdollistaa erilaisia käyttötapoja.

A: Etapion saa käyttöönsä valitsemalla sellaisen metsäpalvelukumppanin, joka tarjoaa sovelluksen. Omalta metsäneuvojalta voit kysyä lisää Etapiosta. Uskomme, että metsänomistajan saavuttama hyöty on ratkaiseva.

A: Etapio on ensimmäinen metsänomistajalle suunnattu päätöksentekoa ja monitavoitteista metsänhoitoa tukeva sovellus. Se yhdistää metsänomistajan erilaisia tavoitteita ja antaa täsmällisiä ratkaisuvaihtoehtoja. Lisäksi sovelluksen avulla voi myös helposti olla yhteydessä metsäammattilaiseen. Muilla nyt markkinoilla olevilla sovelluksilla ei voi yhtä kattavasti hoitaa metsää. Me Tapiolla pystymme yhdistämään erilaiset metsänkäsittelyn ratkaisut ja metsänomistuksen tavoitteet, vertailemaan ehdotuksia ja antamaan ensimmäisenä toimijana vertailukelpoisen ratkaisun avaimet metsänomistajalle.

A: Metsänomistaja on aina valinnut, mitä eri näkökulmia painottaa metsänhoidossa. Nyt julkaistu Etapio tuo vaihtoehtoja paremmin esille sekä mahdollistaa niiden vertailun. Tämä parantaa metsänomistajien ymmärrystä sekä mahdollistaa metsän paremman hoitamisen. Esimerkiksi taloutta painottava metsienkäsittely voidaan suunnata niihin metsiin, joissa taloudellinen hyöty on suurin. Vastaavasti luontoarvojen säilymisestä voidaan huolehtia erityisesti niillä alueilla, joilla on suurimmat luontoarvot. Hiilitasetta painottavassa metsienkäsittelyssä hakkuut taas suunnitellaan siten, että metsien hiilivarasto kasvaa ja hakattavista puista voidaan valmistaa mahdollisimman pitkäikäisiä puutuotteita. Etapio mahdollistaa myös metsäsuunnittelijan asiantuntemuksen tuen ja toimenpide-ehdotuksien näyttämisen palvelussa.

A: Taloudellisen kannattavuuden lähtökohtana on hakea metsätilalta sellaiset hakkuukohteet, joissa on järkevää tehdä puukauppa mahdollisimman pian. Yleensä tämä tarkoittaa sitä, että metsien kasvu on hidastumassa ja kohteella kasvaa runsas puusto, joka kannattaa harventaa tai uudistaa. Vanhentuva puusto ei myöskään enää sido hiiltä kasvavan metsän tavoin.

Metsien hiilitasetta painottavassa metsienkäsittelyssä painotetaan sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat edullisia metsien hiilitaseen kannalta. Metsät pyritään pitämään runsaspuustoisina samalla kun hakkuut suunnitellaan niin, että hakattavista puista voidaan valmistaa sellaisia tuotteita, joissa hiili säilyy pitkään.

Luontoarvoja painottavassa metsienkäsittelyssä painotetaan talousmetsien luonnonhoitoa. Toimenpide -ehdotuksissa kiinnitetään erityistä huomiota metsien luontoarvojen säilymiseen. Hakkuutapoina suositaan jatkuvan kasvatuksen menetelmiä ja pyritään lisäämään metsien puulajikirjoa ja monipuolistamaan metsärakennetta erityisesti rehevissä metsissä ja vesistöjen lähellä.

A: Idea Etapio-sovelluksen kehittämiseen lähti metsänomistajien selkeästä tarpeesta saada perusteltua tietoa metsätalouden kannattavuudesta, ilmastovaikutuksista ja luontoarvojen huomioon ottamisesta päätöksenteon tueksi. Tämän lisäksi kaivattiin myös entistä enemmän metsäammattilaisten apua. Sovelluksen kehittämistä ja markkinointia varten Tapio Oy ja Simosol Oy perustivat yhteisyrityksen, DigiTapion. Tapion metsäasiantuntijuus ja Simosolin laskentaosaaminen täydentävät toisiaan luoden toimivan ja alati kehittyvän Etapio-sovelluksen.

Perusteltua tietoa päätöksenteon tueksi metsätalouden kannattavuudesta, ilmastovaikutuksista ja luontoarvoista.